رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

 آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 29 اردیبهشت ماه 99
 
نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 117,443 800 85,859 1,480 800
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 100,017 2,200 85,859 3,520 2,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 101,082 2,508 85,859 3,872 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 119,155 1,210 85,859 1,738 1,210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 100,549 1,694 85,859 2,508 1,694
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 97,086 880 90,550 1,034 880
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 95,724 0 95,724 88 88
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 95,724 264 95,724 198 176
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 93,709 0 93,709 66 66
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 93,709 110 93,709 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 231 231
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 105,166 504 105,166 273 273
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 63 63
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 105,166 210 105,166 84 21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 105,166 315 105,166 231 126
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 105,166 770 105,166 550 550
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 132 132
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 105,166 500 105,166 160 40
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 40 40
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 105,166 418 105,166 44 44
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 106,905 720 105,166 1,300 720
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 105,594 152/25 105,166 304/5 152/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 106,143 304/5 105,166 543/75 304/5
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 106,073 220 105,166 300 220
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی   120 113,761 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 105,256 1,100 105,166 1,220 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 108,672 240 105,166 816 240
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون نقدی 105,166 770 105,166 154 154
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 105,166 240 105,166 168 168
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 374 374
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 105,166 1,200 105,166 1,032 312
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 105,166 1,200 105,166 984 288
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 912 912
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 105,166 1,100 105,166 880 858
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی 105,166 240 105,166 96 72
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 105,166 0 105,166 242 242
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 110,565 903 110,565 903 903
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 159,648 0 159,648 130/5 130/5
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 159,648 195/75 159,648 435 65/25
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف 110,565 435 110,565 435 435
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 110,565 217/5 110,565 456/75 217/5
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 130,950 42 130,950 63 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی سلف (مچینگ) 128,264 0 128,264 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی سلف 128,264 210 128,264 189 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 124,470 420 124,236 504 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 113,895 0 113,895 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 113,895 105 113,895 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   84 124,236 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 124,236 0 124,236 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 124,236 154 124,236 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی   88 124,236 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی   21 124,236 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 124,236 0 124,236 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 124,236 210 124,236 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 132,965 330 132,965 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 125,599 130/5 124,236 217/5 130/5
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 124,236 160 124,236 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 124,317 418 124,236 462 418
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 127,727 330 127,727 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,727 0 127,727 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 136,053 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 128,414 880 124,236 1,144 880
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 124,236 0 124,236 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 124,236 660 124,236 572 572
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 124,236 110 124,236 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 124,236 0 124,236 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی نقدی   63 120,509 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 105,892 0 105,892 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 105,892 0 105,892 80 80
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 103,499 0 103,499 140 140
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 99,171 0 99,171 100 100
نمایش 1 تا 73 از 73 ردیف رکورد در صفحه
Go to top