رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

غروب چهارشنیه 27 فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود وسه گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران با حضور مدیران ارشد صنعت نفت کشور در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

غروب چهارشنیه 27 فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود وسه گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران با حضور مدیران ارشد صنعت نفت کشور در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

21 فروردین ماه جمعی از فعالان صنایع پلاستیک به منظور دید و بازدید نوروزی افتتاح نمایشگاه دائمی صنعت پلاستیک به محل این نمایشگاه درخیابان اتحاد رفتند.

سالن پارسه ی هتل المپیک، 23 فروردین ماه 1393 میزبان گروهی از تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف بود. تولیدکنندگانی که براساس دغدغه های مشترک، تیرماه سال گذشته، انجمن ملی تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف را شکل داده بودند.

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلاستیک در سال 1393 به رنگ امید بود. چند اتفاق خیلی خوب هم افتاد که نشان دهنده ی شهامت و فروتنی فعالان صنایع پلاستیک بود.

در نوزدهمین شب از فروردین ماه یک هزارو سیصد و نود و سه، تالار پذیرایی نوید میزبان بیش از یکصد و هشتاد نفر از فعالان صنایع پلاستیک بود. به روالش سال های گذشته انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزارکننده اداره و مدیریت این مراسم را برعهده داشت.

در نوزدهمین شب از فروردین ماه یک هزارو سیصد و نود و سه، تالار پذیرایی نوید میزبان بیش از یکصد و هشتاد نفر از فعالان صنایع پلاستیک بود. به روالش سال های گذشته انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزارکننده اداره و مدیریت این مراسم را برعهده داشت.

در نوزدهمین شب از فروردین ماه یک هزارو سیصد و نود و سه، تالار پذیرایی نوید میزبان بیش از یکصد و هشتاد نفر از فعالان صنایع پلاستیک بود. به روالش سال های گذشته انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزارکننده اداره و مدیریت این مراسم را برعهده داشت.

در نوزدهمین شب از فروردین ماه یک هزارو سیصد و نود و سه، تالار پذیرایی نوید میزبان بیش از یکصد و هشتاد نفر از فعالان صنایع پلاستیک بود. به روالش سال های گذشته انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزارکننده اداره و مدیریت این مراسم را برعهده داشت.

در نوزدهمین شب از فروردین ماه یک هزارو سیصد و نود و سه، تالار پذیرایی نوید میزبان بیش از یکصد و هشتاد نفر از فعالان صنایع پلاستیک بود. به روالش سال های گذشته انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزارکننده اداره و مدیریت این مراسم را برعهده داشت.

Go to top