مجمع عمومي ساليانه تعاوني صنايع پلاستيك استان تهران 21 تيرماه 90 در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي برگزار شد. هيات مديره تعاوني، مجمع را به دو بخش تقسيم كردند. در يك بخش، مدعوين به سخنراني هاي مقامات گوش فرا دادند.

حرکت هیات مدیره تعاونی پلاستیک در تکریم پیشکسوتان بی نظیر بود. تقدیر از مهندس صدرزاده

تقدیر از حاج آقا شیخان

تقدیر از حاج ولی الله صدیقی

تقدیر از حاج آقا عبادی

تقدیر از آقایان عرفانی و محمدی

تقدیر از حاج کریم پهلوان

هیات رییسه مجمعمجمع عمومي ساليانه تعاوني صنايع پلاستيك استان تهران 21 تيرماه 90 در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي برگزار شد. هيات مديره تعاوني، مجمع را به دو بخش تقسيم كردند. در يك بخش، مدعوين به سخنراني هاي مقامات گوش فرا دادند.

مهندس محتشمي پور، رييس دفتر توسعه صنايع تبديلي پتروشيمي و قاسم نوده فراهاني رييس شوراي اصناف كشور از جمله سخنرانان اين قسمت بودند.

همچنين زيباترين جلوه اين مجمع تقدير از پيشكسوتاني بود كه سال ها در جهت شكوفايي كشور تلاش كرده اند. ابتكار هيات مديره تعاوني براي تقدير از پيشكسوتان ستودني بود.

به گزارش سايت خبري پپنا، بخش دوم مراسم به بررسي صورت هاي مالي تعاوني مربوط مي شد. طبق روال سال هاي گذشته، دستگاه كپي تعاوني در روز مجمع دچار مشكل شده و سهامداران موفق به دريافت اطلاعات مالي تعاوني از جمله بودجه بندي سال 90 نشدند. مهدي پورقاضي يكي از سهامداران تعاوني، از معترضان اصلي صورت هاي مالي اين شركت بود.

گرچه گزارش هيات مديره براي مدعوين به طور كامل خوانده نشد اما پس از دو سال زيان، تعاوني با 3 ميليون و 329 هزار و 72 تومان به سوددهي رسيد. زيان انباشته اين شركت در پايان سال 89 بيش از سيصد ميليون تومان به ثبت رسيده است. لازم به ذكر است پيش بيني 250 ميليون سود تعاوني براي سال 89 به عدد 3 ميليون رسيد.

اسامي برخي بدهكاران در اين مراسم خوانده شد. م. ت با بيش از 400 ميليون تومان همچنان بزرگترين بدهكار تعاوني ست. ي. ن نيز با 100 ميليون تومان بدهي دومين بدهكار تعاوني است. ظاهرا حكم جلب ايشان در حال صدور است. ر. ت نيز با حدود 50 ميليون تومان سومين بدهكار مي باشد.

در پايان حسن علي قاسمي براي مدت يك سال، مجددا به عنوان بازرس تعاوني انتخاب شد.