16 دی ماه پس از حدود 4 سال وقفه جشنواره صنعت پلاستیک در هتل المپیک تهران برگزار شد. جشنواره ای که نسبت به جشنواره های پیشین پرخرج تر و متفاوت تر بود.

تصاویر این جشنواره را در چند بخش تقدیم خوانندگان پپنا می کنیم. ابتدا 80 تصویر از مدعوین جشنواره را منتشر می کنیم. حدود نیمی از شرکت کنندگان در جشنواره را همسر و فرزندان فعالان صنایع پلاستیک تشکیل می دادند.


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): 16 دی ماه پس از حدود 4 سال وقفه جشنواره صنعت پلاستیک در هتل المپیک تهران برگزار شد. جشنواره ای که نسبت به جشنواره های پیشین پرخرج تر و متفاوت تر بود.

تصاویر این جشنواره را در چند بخش تقدیم خوانندگان پپنا می کنیم. ابتدا 80 تصویر از مدعوین جشنواره را منتشر می کنیم. حدود نیمی از شرکت کنندگان در جشنواره را همسر و فرزندان فعالان صنایع پلاستیک تشکیل می دادند.

سپس به تصاویر برگزیدگان و بعد از آن تصاویر برگزارکنندگان و دست اندرکاران جشنواره هشتم را منتشر خواهیم کرد.

از آنجا که همه ی فعالان صنایع پلیمر انتظار کارهای متفاوت از "سایت خبری پپنا" را دارند، گزارش های تصویری خود را از مدعوین جشنواره شروع می کنیم.


تصویر شماره یک


تصویر شماره دو


تصویر شماره سه


تصویر شماره چهار


تصویر شماره پنج


تصویر شماره شش


تصویر شماره هفت


تصویر شماره هشت


تصویر شماره 9


تصویر شماره 10


تصویرز شماره یازده


تصویر شماره دوازده


تصویر شماره 13


تصویر شماره 14


تصویر شماره 15


تصویر شماره شانزده


تصویر شماره هفده


تصویر شماره هجده


تصویر شماره نوزده


تصویر شماره بیست

تصویر بیست و یک

تصویر بیست و دو


تصویر بیست و سوم


تصویر بیست و چهار


تصویر بیست و پنج