سایت خبری پپنا: سه شنبه شب در طبقه سیزدهم هتل لاله حدود 100 نفر از مدیران و صاحبان صنایع پلاستیک دور هم جمع شده بودند تا در یک ضیافت باشکوه در کنار هم باشند.

این گردهم آیی از جهاتی متفاوت ترین گردهم آیی اعضای این انجمن بود. گزارش مفصل این مراسم را می توانید به زودی در سایت خبری پپنا بخوانید.

سایت خبری پپنا: سه شنبه شب در طبقه سیزدهم هتل لاله حدود 100 نفر از مدیران و صاحبان صنایع پلاستیک دور هم جمع شده بودند تا در یک ضیافت باشکوه در کنار هم باشند.

این گردهم آیی از جهاتی متفاوت ترین گردهم آیی اعضای این انجمن بود. گزارش مفصل این مراسم را می توانید به زودی در سایت خبری پپنا بخوانید:

اما تا آماده شدن متن شاید تصاویر دوربین پپنا گویای شکوه این گردهمایی باشد.

 صاحبان صنایع پلاستیک در کنار هم

 محمد رضا مونسان (شرکت فراورده های فلوئوری ایران) پس از ده سال خدمت صادقانه به همکارانش در هیات مدیره انجمن، این بار نظاره گر برنامه ریزی هیات مدیره جدید انجمن بود که با حمایت و پشتیبانی او انتخاب شده اند. مونسان به تازگی از سفر به خانه خدا بازگشته بود. در تصویر حسین ساعتیان مدیر شرکت همتک و مهندس غیبی دیده می شوند. سه مدیر برجسته صنایع پلاستیک ایران در کنار هم.صاحبان کارخانجات بزرگ بانی نو، ساپل و کیمیاران از راست به چپ: علی امینی، ناصر امینی و محمد تقی غیاثی

 سید جواد میرحیدری (پرشین صنعت بهارستان) رییس هیات مدیره انجمن که او نیز به تازگی از سفر به خانه خدا بازگشته در کنار همکارانش دیده می شود. 

 تصویری از سالن گردهمایی

 سخنان کوتاه مهندس صدرزاده (پلی کو) سرشار از امید و نگاه متفاوت و نو به آینده بود. رییس دو دوره هیات مدیره انجمن در کنار سعید صبوری (صبوران پلیمر) دیده می شود.

روبن گنجی(ایران مستربچ)، مجیدغیاثی(وینوپلاستیک) ظهیری(ایران برس) و ... در کنار هم 


 اعضای انجمن سر میز شام


اعضا در هنگام خداحافظی با بدرقه اعضای هیات مدیره، سید جواد میرحیدری، علی رضا میربلوک (موسسه اندیشه برتر میران) و مهرداد صادقی نکو (راهبر پلاستیک) از سالن خارج شدند. 

منتظر تصاویر دیگری از این گردهمایی با شکوه باشید.